Zelfevaluatie Grote Projecten en Programma’s

Op 1 januari 2020 trad het de Decreet houdende een kader voor Grote Projecten en Programma’s (Decreet van 22 maart 2019) in werking. Dit decreet voorziet, naast een kader voor Grote Projecten en Programma’s en een regeling voor Informatieverstrekking, ook de verplichting tot zelfevaluatie. In het Basisrapport Grote Projecten en Programma’s zal een indicatie van het resultaat van deze zelfevaluatie opgenomen moeten worden.

Om de doorstroom van informatie over de zelfevaluaties naar het basisrapport te faciliteren én om de uniformiteit van de zelfevaluatie over projecten heen te stimuleren werkte het Departement Financiën en Begroting een methodiek uit voor de uitvoer van deze verplichte zelfevaluaties.

De voorgestelde methodiek reikt vooral handvaten aan om het proces van zelfreflectie te ondersteunen. Er wordt op deze manier expliciet gekozen om geen zware procedure of strak kader op te leggen, maar om de bijkomende administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden.

Het uitvoeren van een zelfevaluatie heeft een aantal doelstellingen. Vooreerst zet het de aanbestedende overheid aan tot het nemen van een reflectiemoment, om het doen en laten van een voorbije periode te beschouwen, en bij te sturen waar nodig. Daarnaast is het belangrijk om tijdens de zelfevaluatie lessen te capteren, die intern meegenomen kunnen worden naar toekomstige projecten, maar ook beschikbaar gesteld kunnen worden voor heel de Vlaamse overheid in het kader van een verdere professionalisering bij het realiseren van grote projecten.

Een zelfevaluatieronde wordt op initiatief van de projectmanager/leider opgestart rekening houdend met de eigen agenda en de indicatieve kalender. Voor de opstart van een zelfevaluatie kan de projectmanager/leider ondersteuning vragen van het team Grote Projecten en Programma’s.

Alle documenten die nodig zijn om een zelfevaluatie op te starten vind je hieronder.

Template en Leidraad
//